ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การแก้ปัญหา และ CODING แบบใช้และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.พ. 2563
-
15 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 3 : การเรียนรู้โดยอิงหลักภาษา (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Emeritus Rob Waring   อาจารย์รตินธร วาดเขียน  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
9 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 4 : การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนวัยเยาว์ : วิธีและแนวทาง (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Dr.Lucilla Lopriore   อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
30 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test 4 (Reading Comprehension) 37-38 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2565
-
11 ธ.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษากับความคงทนในการเรียนรู้
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ธ.ค. 2565
-
17 ธ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ยุทธวิธีสอนหลักภาษาไทยในแนวสัมพันธ์ทักษะเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่คงทนแก่นักเรียน
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ธ.ค. 2565
-
17 ธ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น : ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่2)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ธ.ค. 2565
-
17 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
English for Academic Correspondence: Letters & Emails
วิทยากร : อาจารย์ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ธ.ค. 2565
-
17 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
PLC ทำอย่างไรให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2565
-
18 ธ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test 4 Review 39-40 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2565
-
18 ธ.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
เขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 3 ประเภท อย่างไร...สร้างครูไทยเป็นนวัตกร
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2565
-
18 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: PLC ระเบิดใน...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 24: สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน...ประสบการณ์ และบทเรียนจากปฏิบัติการจริงในโรงเรียนในสังกัด กทม. วิทยากรร่วม นางเพียงจิต สีดาสมุทร์ และนางลักษิกา ดำรงศักดิ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2565
-
18 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ธ.ค. 2565
-
24 ธ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ธ.ค. 2565
-
24 ธ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ธ.ค. 2565
-
24 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
การเรียนและสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ แนวคิด Thematic Approach (Thematic Integrated Approach to Learning and Teaching English)
วิทยากร : อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ธ.ค. 2565
-
24 ธ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.