ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
Storytelling and Story doing การจัดกิจกรรมสะเต็มให้สนุกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องและการทดลอง
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมการสอนเขียนเรียงความและย่อความ ที่นักเรียนสนุกและครูเป็นสุขกับการสอน
วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมห้องเรียนแบบ Active Learning
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
ศรัทธา ศาสนา และความเชื่อ
วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
การสอน(สถิติและ)ความน่าจะเป็นด้วยตัวอย่างของบริบทกีฬา
วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
"การผลิตสื่อการสอนจากกระดาษหลากสี"
วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ค. 2565
-
9 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
หลักสูตร S4 (ชั่วโมงที่ 4-6) สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
English Is Fun...the Series (EP.9): Speaking Skills for Global Communication
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
30 กิจกรรม ยกห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก (Science in the kitchen)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิดา จำรัส    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
การสอนเรขาคณิตเพื่อความเข้าใจและต่อยอด
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
กลวิธีในการพัฒนาตนเอง ตอนที่ 3 :เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบง่าย ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา  อาจารย์เทพนรินทร์ ลาพาสระน้อ  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
Early Childhood Mathematics Corner: Pattern and Algebra Part 1 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเรื่อง แบบรูปและพีชคณิต ตอนที่ 1
วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคการสอนและพิชิตโจทย์พหุนาม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
เนื้อหา สื่อ เกม กิจกรรมเมื่อเริ่มสอนเศษส่วน
วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ก.ค. 2565
-
17 ก.ค. 2565

08:00 น - 12:00 น
หลักสูตร H5 (ชั่วโมงที่ 4-6) ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Number theory) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ก.ค. 2565
-
17 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S5 (ชั่วโมงที่ 1-3) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา (Problem solving session) ตอนที่ 1 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ  นายภูรีรัช บุญรอด  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ค. 2565
-
30 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 (เน้นประถมต้น)
วิทยากร : อ.ภูรีรัช บุญรอด    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ส.ค. 2565
-
6 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
หลักสูตร S5 (ชั่วโมงที่ 4-6) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา (Problem solving session) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ  นายภูรีรัช บุญรอด  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ส.ค. 2565
-
13 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 (เน้นประถมต้น)
วิทยากร : อ.ฐานิศวร์ ผลเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3 (เน้นประถมปลาย)
วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ส.ค. 2565
-
21 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 (เน้นประถมปลาย)
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 (เน้นประถมปลาย)
วิทยากร : อ.ลออ เพิ่มสมบัติ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ย. 2565
-
3 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 (เน้นประถมต้น)
วิทยากร : อ.จันทร์จิรา หงษ์โต    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
4 ก.ย. 2565
-
4 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 7 (เน้นประถมต้น)
วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
10 ก.ย. 2565
-
10 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 8 (เน้นประถมปลาย)
วิทยากร : อ.ฐานิศวร์ ผลเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 ก.ย. 2565
-
12 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 9 (เน้นประถมปลาย)
วิทยากร : อ.ภูรีรัช บุญรอด    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ก.ย. 2565
-
17 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (เน้นประถมต้น)
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ย. 2565
-
18 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.