ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 2 รู้เรา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP (The Geometer is Sketchpad)
วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
Problem-Based Learning (PBL) สำหรับครูคณิตศาสตร์
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
"สื่อสร้างสรรค์ง่ายๆใช้ได้หลากหลายวิชา ตอนที่ 2"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ 9 C
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.