ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เทคนิคในการพัฒนาทักษะการเขียน และการอ่านภาษาไทยผ่านกระบวนการคิด
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
Active Learning-Competency-PLC ตอนที่1 สร้างสมรรถนะด้วย Active Learning-PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การเขียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนด้วยโปรแกรม Robomind ตอนที่ 1: Coding
วิทยากร : อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม (How to Design an English Instruction Based on Participatory Learning) สำหรับครูระดับประถมและมัธยมศึกษา
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สร้างคลิปออนไลน์ง่ายๆ ด้วย kineMaster
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การออกแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2564
-
30 ม.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 6
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2564
-
6 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2564
-
6 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตอน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2564
-
6 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
การเขียนควบคุมหุนยนต์เสมือนด้วยโปรแกรม Robomind ตอนที่ 2: ออกแบบสถานการณ์
วิทยากร : นายพนมยงค์ แก้วประชุม     
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2564
-
6 ก.พ. 2564

14:00 น - 17:00 น
การสร้างบรรยากาศการเรียนวิชาภาษาไทยผ่านกิจกรรมแสนสนุก
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2564
-
6 ก.พ. 2564

14:00 น - 17:00 น
STEAM in Action: COVID-19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.พ. 2564
-
13 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
กลยุทธที่ส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.พ. 2564
-
13 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ปนเล่น ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.พ. 2564
-
20 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น
Active Learning-Competency-PLC ตอนที่2 การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.พ. 2564
-
20 ก.พ. 2564

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.