ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
"เกมง่ายๆ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
การเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs…….แนวการสอนทรงพลังสู่ความปัง สร้าง 6 สมรรถนะ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
English Is Fun ...... the Series (EP. 3): Multiple Intelligences (MI) and English Language Teaching (ELT) พหุปัญญา และการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตรอบรม และปฏิบัติการเรื่อง ตะลุยดินแดนโรมันกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริง
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
"ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยตามแนวคิดของสิงคโปร์ ตอนที่1"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Meet Butter และ Gather Town
วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคออกแบบห้องเรียนที่มีความสุข
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่13: สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ นั้น สำคัญจริงๆ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ม.ค. 2565
-
29 ม.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
English Hybrid Series EP.11: Making Requests and Suggestions and Future Simple
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ม.ค. 2565
-
30 ม.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ครูยุคใหม่กับการสอนแนวใหม่
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ STEAM Education
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
วิทยาการ ความรู้ และปัญญา (ตอนที่๒) “ความรู้คืออะไร”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
เรื่องเก่าเล่าใหม่ แผนการเรียนรู้การงานฯ เขียนแบบไหนเขียนอย่างไรให้ปัง ๆ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
ครูอนุบาลสอนหนูน้อยให้หัดเขียน ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล  อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

13:00 น - 16:00 น
เจ้าบทเจ้ากลอนสอนสนุก
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

14:00 น - 17:00 น
การประยุกต์ข้อสอบ PISA สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่ปฏิบติได้จริง
วิทยากร : ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

14:00 น - 17:00 น
Vocab แบบ Love Love: ศัพท์รัก สลักหัวใจ
วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข  อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น  อาจารย์ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

14:00 น - 17:00 น
สร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในยุค New Normal ด้วย GeoGebra และ Desmos
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ก.พ. 2565
-
5 ก.พ. 2565

14:00 น - 17:00 น
Fun STEM education at home (กิจกรรมสะเต็มศึกษาแสนสนุกที่บ้าน) : ฟองสบู่และกิจกรรมที่ใช้วัสดุอุปกรณ์จากห้องครัว
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2565
-
6 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
English Hybrid Series EP. 12: Making Appointments and Present Perfect Simple
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.พ. 2565
-
6 ก.พ. 2565

09:00 น - 12:00 น
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม scratch
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ก.พ. 2565
-
19 ก.พ. 2565

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.