ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
ครูมืออาชีพ : เตรียมออกแบบใบงานเสริมสร้าง อ่าน-คิด-วิเคราะห์-เขียน เพื่อการเกิดสมรรถนะ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระสถิติและความน่าจะเป็น"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
ฝึกวันละนิด...พิชิตการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ (ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : อาจารย์พรพิตร สกุณา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
การรู้เรียนประวัติศาสตร์กับการวัดผลจากสมรรถนะหลักในอนาคตข้อที่2: การสื่อสาร
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:01 น
"สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท."
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
How to Enhance English Communication Effectively
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
“ภูมิปัญญาปริศนาคำทาย ขั้นนำดึงดูดใจ สรุปได้สาระ” EP.2
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
กิจกรรมสนุกเพื่อการสอนนักเรียนแบบออนไลน์และแบบปกติ ตอนที่1
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
"กลวิธืเลือกใช้สื่อ และออกแบบสื่อเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรียน"
วิทยากร : อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้วย GeoGebra + Graspable Math
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 มิ.ย. 2564
-
26 มิ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาความคิดและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการแต่งบทร้อยกรอง
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เอกลักษณ์ไท(ย) : ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ... ประสบการณ์ที่อยากส่งต่อ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการเล่าเรื่อง (Story Telling)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
ภาพถ่ายและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (ตอนที่ 1) Photographs with Activities for Mathematics Teaching (part 1)
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
"ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยเกมแสนสนุก"
วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สร้างเกมสนุก ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ค. 2564
-
3 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การพิสูจน์ข้อความโดยการอุปนัยทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ก.ค. 2564
-
7 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.