ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เขียนและวิเคราะห์แผนที่บรรลุ Bloom Taxonomy และสร้างสมรรถนะ ต้อนรับปิดเทอม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระจำนวนและพีชคณิต"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.2 ไม้ไอศกรีม
วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมการสอนทางออนไลน์ แบบzoom ตอนที่ 1
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ตามแนวทางของ สสวท.
วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางหนังสือเรียน สสวท. ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
การจัดการเรียนรู้ Coding ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม Scratch ตามแนวทางหนังสือเรียน สสวท. ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 เม.ย. 2564
-
24 เม.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
Effective Grammar Teaching Through Communicative Language Teaching Approach (CLT) สอนไวยากรณ์อย่างไรให้สื่อสารได้และไม่น่าเบื่อผ่านสื่อและกิจกรรมเชิงบูรณาการ
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2564
-
27 เม.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.