ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
วิทยากร : อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล  อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิต และ วัฒนธรรมไทย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
Model-based learning : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การฝึกทักษะการคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน
วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมการอ่านการเขียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

13:00 น - 16:00 น
"การผลิตสื่อการสอนต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส"
วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Mobile Learning ด้วย Desmos Graphing Calculator
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
รวมฮิต ติดดาว สื่อการเรียนรู้สุดปังที่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล
วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.5 English for Socializing(Making Presentation Part 1), Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 ธ.ค. 2564
-
12 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
ทฤษฎีกราฟ : การระบายสีกราฟและการประยุกต์ (ย้ายไปวันที่ 18/12/64)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคตด้านการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้กับสังคมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"การสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา" EP.๒
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
30 กิจกรรมสะเต็มศึกษากลางแจ้ง (Outdoor STEM activities) เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"กิจกรรมบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การพัฒนาความฉลาดหลากหมายมิติของนักเรียนในความปรกติใหม่
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การสรรสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่2
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
"เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างใยสมอง(Brain Cells)และการทำงานของสมองส่วนความจำ(Hippocampus)เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Cirriculum)
วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2564
-
18 ธ.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.6 English for Socializing(Making Presentations Part 2), Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2564
-
19 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.