ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2565
-
7 ส.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 (Listening Comprehension : Part II Question-Response) 3-4 ชม.
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
14 ส.ค. 2565
-
14 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
มายากลวิทยาศาสตร์จากฟองไข่และฟองสบู่
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (inquiry based learning)
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
"การออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบทางภาษา (How to Design English Activities Based on Language Component)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 (ประถมศึกษาตอนต้น)
วิทยากร : อ.ฐานิศวร์ ผลเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ศาสตร์ประสิทธิ์ด้วยวิทย์บูรณาการ
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
หลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดจากข้างใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่20: บทเรียน…จากปฏิบัติการ เสริมสร้างฐานสมรรถนะ ของผู้เรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ สพฐ.
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  นายวสันต์ ปัญญา
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ส.ค. 2565
-
20 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สนุกกับสื่อและกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ส.ค. 2565
-
21 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 (Listening Comprehension : Part III Short Conversations) 5-6 ชม.
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ส.ค. 2565
-
21 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น ด้วยวงจร Q.U.E.S.T
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ส.ค. 2565
-
21 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ส.ค. 2565
-
21 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคการออกข้อสอบตามตัวชี้วัดให้มีคุณภาพระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
“ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสมรรถนะ : สร้าง – ใช้อย่างไรดลใจเด็ก ”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 ตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematics Model)
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
"การสอนอ่านจับใจความอย่างมีชีวิตชีวา นำพาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ได้ (ตอนที่2)"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
How to Write an Essay in English
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 ส.ค. 2565
-
27 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
Early Childhood Mathematics Corner: Data and Chance กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเรื่องข้อมูล และโอกาส
วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 ส.ค. 2565
-
28 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 (Listening Comprehension : Part IV Short talks) 7-8 ชม.
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 ส.ค. 2565
-
28 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 ส.ค. 2565
-
28 ส.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : อ.ลออ เพิ่มสมบัติ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ก.ย. 2565
-
3 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 (ประถมศึกษาตอนต้น)
วิทยากร : อ.จันทร์จิรา หงษ์โต    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
4 ก.ย. 2565
-
4 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 7 (ประถมศึกษาตอนต้น)
วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
10 ก.ย. 2565
-
10 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 8 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : อ.ฐานิศวร์ ผลเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 ก.ย. 2565
-
12 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 9 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : อ.ภูรีรัช บุญรอด    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ก.ย. 2565
-
17 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (ประถมศึกษาตอนต้น)
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ย. 2565
-
18 ก.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.