ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C7 การพัฒนาลักษณะนิสัย สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
ความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Number sense & Spatail sene) กลุ่มเป้าหมาย ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6
วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C8 การนิเทศเชิงรุก สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
Have fun with English idioms and proverbs
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 5
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ธ.ค. 2563
-
19 ธ.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.