ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 คำสำคัญฉันต้องเข้าใจ
วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
"แนวทางการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ"
วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์   รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
"การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก"
วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหัวใจ สร้างความปลอดภัย อย่างยั่งยืน
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ  นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมห้องเรียนแบบ Active Learning
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์  อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) ตามนโยบาย BCG” ตอนที่2
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
English Idioms and Expressions Used in Daily Conversation
วิทยากร : ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
"สื่อง่ายๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและแม่นยำในการเรียนรู้หลักภาษาไทย (ตอนที่1) "
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 พ.ค. 2565
-
28 พ.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
หลักสูตร S3 (ชั่วโมงที่ 1-3) การวัดและเรขาคณิต (Measurement and Geometry) ตอนที่ 1 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ลออ เพิ่มสมบัติ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
4 มิ.ย. 2565
-
4 มิ.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S3 (ชั่วโมงที่ 4-6) การวัดและเรขาคณิต (Measurement and Geometry) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ลออ เพิ่มสมบัติ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 มิ.ย. 2565
-
18 มิ.ย. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S4 (ชั่วโมงที่ 1-3) สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability) ตอนที่ 1 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล   ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ก.ค. 2565
-
2 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S4 (ชั่วโมงที่ 4-6) สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล   ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ค. 2565
-
16 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S5 (ชั่วโมงที่ 1-3) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา (Problem solving session) ตอนที่ 1 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ  นายภูรีรัช บุญรอด  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ค. 2565
-
30 ก.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
หลักสูตร S5 (ชั่วโมงที่ 4-6) การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา (Problem solving session) ตอนที่ 2 *ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง เมื่อเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ  นายภูรีรัช บุญรอด  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ส.ค. 2565
-
13 ส.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.