ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม unplugged coding เขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอม ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแบบBACKWARD DESIGNเพื่อการเขียนแผนปัง…ปัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เสวนาและสาธิตการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีไทยอย่างเป็นรูปธรรม
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสอนซ่อมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
สื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ตอนที่2 "
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
"How to Enhance English Communication Effectively EP.5" หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 5
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การประเมินระหว่างเรียนกับการพัฒนาความสามารถผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
เรื่องสนุกของ Power point : ตอนที่ 2 ลูกเล่นเพื่อเพิ่มความสนุกในการนำเสนอ
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
PLC ระเบิดใน...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 10 : การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ของผู้นำผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V. 2
วิทยากร : อาจารย์สุภิญญา สมทา    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๔) “ลักษณะจริยศึกษา”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๒
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สําหรับเยาวชน
วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
English for Beauties (ภาษาอังกฤษสำหรับโฉมงาม)
วิทยากร : อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เจาะลึกการสอนสถิติ พิชิตการสร้างแผนภูมิระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง   อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

13:00 น - 16:00 น
Hands-on Geometry Activities for Kids เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 3
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
การเรียนรู้ที่มีจุดเน้นเป็นฐาน ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
30 กิจกรรม ยกห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก (Science in the kitchen)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
micro:bit กับการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยี
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 พ.ย. 2564
-
6 พ.ย. 2564

14:00 น - 17:00 น
สื่อและวิธีการสอนวิชานาฏศิลป์แบบออนไลน์ สไตล์อาจารย์นาท
วิทยากร : อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 พ.ย. 2564
-
13 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
ชวนครูสร้างสื่อยุคสอนออนไลน์
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์     
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 พ.ย. 2564
-
13 พ.ย. 2564

13:00 น - 16:00 น
สนุกคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สอนการงานบูรณาการสุขศึกษาในยุคออนไลน์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 พ.ย. 2564
-
20 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เรียนรู้ดนตรี ร้องเล่นเต้นเคาะ ไพเราะเพลินใจ
วิทยากร : อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 พ.ย. 2564
-
20 พ.ย. 2564

13:00 น - 16:00 น
เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต  อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร  อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 พ.ย. 2564
-
27 พ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์  อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร  อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 พ.ย. 2564
-
27 พ.ย. 2564

13:00 น - 16:00 น
เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
วิทยากร : อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล  อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมการอ่านการเขียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2564
-
11 ธ.ค. 2564

13:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.