ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
"กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 พ.ค. 2564
-
18 พ.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 มิ.ย. 2564
-
5 มิ.ย. 2564

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองสบู่และฟองไข่"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

09:00 น - 12:00 น
"การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม โดยใช้สื่อตามสภาพจริง (How to Create English Exercises for Primary and Secondary Students by Using Authentic Materials)"
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

09:00 น - 12:00 น
“เทคนิคเพื่อห้องเรียนน่าอยู่ ครูประจำชั้นน่ารัก”
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

09:00 น - 12:00 น
S มหัศจรรย์ในสะเต็มศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

09:00 น - 12:00 น
"คุยเฟื่องเรื่องการสอนภาษาไทยให้ต่อเนื่อง...ไม่เปลืองเวลามีคุณค่าต่อผู้เรียน"
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

09:00 น - 12:00 น
เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

14:00 น - 17:00 น
การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม Scratch ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

14:00 น - 17:00 น
การจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ชั้นประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

14:00 น - 17:00 น
หัวข้อ “การจัดบรรยากาศการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ที่มีความสนุกสนานในระดับชั้นมัธยมศึกษา”
วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 พ.ค. 3107
-
15 พ.ค. 3107

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.