ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active Learning
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ และคณะ    
ถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
STEAM in Action : Storytelling and Storydoing การจัดกิจกรรมสะเต็มให้สนุกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ จำนวนและพีชคณิต"
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
STEAM Education กับการออกแบบเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
บูรณาการงานประดิษฐ์สู่ความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล  
ถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

13:00 น - 16:00 น
สร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบออนไลน์ในยุคดิจิทัลด้วย GeoGebra
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
“การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพผ่านห้องเรียนสังคมศึกษา”
วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 มี.ค. 2564
-
13 มี.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.