ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 2 : การออกเสียงสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : อาจารย์ดร.สุมณี ปิ่นเวหาส์  Donna M. Brinton   
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
2 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
สนุกกับการเรียน มีความสุขกับการสอน
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
Hands-on Mathematics ระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
Drama-based learning
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สนุกกับเกมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal สร้างแบบง่าย ๆ ด้วย Desmos
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สร้างงานนำเสนอแบบไม่ชอตฟีล ด้วย Canva
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ต.ค. 2565
-
1 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 (Practice Test 1 (Listening Comprehension)) 17-18 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2565
-
2 ต.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 3 : การเรียนรู้โดยอิงหลักภาษา (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Emeritus Rob Waring   อาจารย์รตินธร วาดเขียน  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
9 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 ตามหามิติสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Relational Dimension)
วิทยากร : อาจารย์ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ
วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา  อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
สื่อสารสร้างสรรค์เครื่องมือทันสมัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
Scratch กับการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
8 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test1 (Reading Comprehension) 19-20 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2565
-
9 ต.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
ครูยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่ 2)
วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์  อาจารย์จริญญา ม่วงจีน  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ต.ค. 2565
-
15 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ยกตู้ยามาเป็นการทดลองแสนสนุก
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ต.ค. 2565
-
15 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
การจัดกิจกรรมด้วยบอร์ดสมองกล microbit
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ต.ค. 2565
-
15 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ต.ค. 2565
-
15 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test1 Review 21-22 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ต.ค. 2565
-
16 ต.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
การเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 ต.ค. 2565
-
22 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ออกแบบกิจกรรมอันปลั๊กสำหรับการสอนวิทยาการคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 ต.ค. 2565
-
22 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
วิทยากร : ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล     
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 ต.ค. 2565
-
22 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
วรรณคดีไทยในรัชกาลที่ ๕
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 ต.ค. 2565
-
22 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLCระเบิดจากข้างใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่22:สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน...ประสบการณ์ และบทเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สช. วิทยากรร่วม: อาจารย์ผกาพันธุ์ เพชรทอง และ อาจารย์พัชรี น้อยธิ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 ต.ค. 2565
-
22 ต.ค. 2565

14:00 น - 00:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test 2 (Listening Comprehension) 23-24 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ต.ค. 2565
-
23 ต.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 4 : การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนวัยเยาว์ : วิธีและแนวทาง (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Dr.Lucilla Lopriore   อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
30 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
29 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
ภาษาพาสอน ภาษาพาสาร บูรณาการทักษะชีวิต ตอนที่1
วิทยากร : อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
29 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
พัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้…หนทางสู่ครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
29 ต.ค. 2565

09:00 น - 12:00 น
นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
29 ต.ค. 2565

14:00 น - 17:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 (Practice Test 2 (Reading Comprehension)) 25-26 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2565
-
30 ต.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.