ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ต.ค. 2563
-
3 ต.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง New Normal Computing Science
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ต.ค. 2563
-
3 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
"การบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ต.ค. 2563
-
3 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล     
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ต.ค. 2563
-
3 ต.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 2 รู้เรา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ต.ค. 2563
-
31 ต.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.