ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
วิธีและกลเม็ด เป็นเคล็ดลับ พัฒนาครูและเด็กไทย ให้มีสมรรถนะ :เริ่มกันที่หลักสูตรอิงมาตรฐาน ...2551
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"เทคนิคการสร้างความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
"กิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยกลวิธีเรียนปนเล่นเน้นสาระเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ " ตอนที่๑
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  อาจารย์พรพิตร สกุณา  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจง่าย ด้วยการสร้างเล่าเรื่องผจญภัย: ท่องชั้นบรรยากาศ และครอบครัวระบบสุริยะ
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.4 MY ATTRACTIVE TOWN (การบอกที่ตั้งและทิศทาง)
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
How to say it right: Commonly mispronounced English words (Ep.4)
วิทยากร : อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมสนุกเพื่อการสอนนักเรียนแบบออนไลน์และแบบปกติ ตอนที่2
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และผสมผสานที่เอื้อสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเต็มเวลา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
How to Enhance English Communication Effectively EP.2 เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ สาระจำนวนและพีชคณิต ด้วย Graspable Math
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ก.ค. 2564
-
31 ก.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
ทฤษฎีกราฟและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
4 ส.ค. 2564
-
4 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.5 MY TERRIFIC VACATION (การบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน Present Continuous)
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลักภาษาไทยให้เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมเสริมสมรรถนะหลัก: การสร้างและการใช้พร้อมการวิจัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
“เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาสมดุลย์สมอง(ซีกขวา-ซีกซ้าย) เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
ภาพถ่ายและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (ตอนที่ 2 การตั้งคำถาม) Photographs with Activities for Mathematics Teaching (part 2 Asking Good Questions)
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
“เทคนิคการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษาฯ”
วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์: โควิด-19
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อัลกอริทึม ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
กิน ทำ เที่ยวแบบเมืองทิพย์กับกิจกรรม โภชนาการแสนสนุก ผสานศิลปะแสนสุขใจ by ครูเก๋ และครูยู่ยี่ ในยุค New Normal
วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์สุภิญญา สมทา  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 ส.ค. 2564
-
7 ส.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.