ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุด แสง สี และการมองเห็น”
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๓)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Desmos
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๑
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ผ่านเว็บ ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
สะเต็มศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
รากของการศึกษาฐานสมรรถนะ
วิทยากร : อาจารย์ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 ต.ค. 2564
-
2 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การสร้าง Scratch online classroom
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ต.ค. 2564
-
3 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
STEAM Education เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
กิจกรรมสะเต็มศึกษา: โควิด 19
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
วิทยากร : ศาสตราจารย์ดร.บังอร เสรีรัตน์     
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

09:00 น - 16:30 น
วาดภาพและประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากนิทานและการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ โดยบูรณาการกับทักษะทางภาษาไทย สำหรับการสอนออนไลน์ ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
Trickเล็กๆ เคล็ดไม่ลับกับการสร้างวีดิทัศน์ให้ปัง น่าสนใจ
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์     
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 ต.ค. 2564
-
9 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
Hands-on Geometry Activities for Kidsเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 ต.ค. 2564
-
16 ต.ค. 2564

14:00 น - 17:00 น
กิจกรรม unplugged coding เขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอม ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 ต.ค. 2564
-
30 ต.ค. 2564

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.